Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příspěvek na péči od 1.1.2018

3. 2. 2018

Co se posuzuje u příspěvku na péči

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat deset základních životních potřeb. Přesné vymezení životních potřeb stanoví Příloha č.1 k vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

 • Mobilita
  Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem v dosahu alespoň 200 m, otevírat a zavírat dveře, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, nastupovat a vystupovat z dopravních prostředků.
 • Orientace
  Osoba zvládá orientaci, pokud poznává a rozeznává zrakem a sluchem, má přiměřené dučevní kompetence, orientuje se osobou, časem a místem, orientuje se v přirozeném sociálním prostředí, v obvyklých situacích a přiměřeně reaguje.
 • Komunikace
  Komunikaci jako základní životní potřebu osoba zvládá, jestliže se vyjadřuje srozumitelně mluvenou řečí a bez problémů se doruzumí s jinými osobami s běžnou slovní zásobou, která odpovídá věku a sociálnímu postavení. Chápe obsah přijímaných a sdělovaných zpráv, vytvoří rukou psanou krátkou zprávu, rozumí všeobecně používaným základním obrazovým a zvukovým symbolům, používá běžné komunikační prostředky.
 • Stravování
  Osoba je schopna zvládat tuto základní životní potřebu, pokud si vybere ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, naleje si nápoj, rozdělí stravu na menší kousky a naservíruje je, nají se a napije, dodržuje stanovený dietní režim, konzumuje stravu v obvyklém denním režimu, přenese nápoj a jídlo na místo konzumace.
 • Oblékání a obouvání
  Jestliže si osoba vybírá oblečení a obutí přiměřené okolnostem, rozezná rub a líc oblečení a správně je vrství, obléká se a obouvá se, svléká se a zouvá se, manipuluje s oblečením v souvislosti s denním režimem, pak zvládá tuto základní životní potřebu.
 • Tělesná hygiena
  Osoba zvládá tělesnou hygienu, pokud používá hygienická zařízení, dodržuje tělesnou hygienu, myje a osušuje si jednotlivé části těla, provádí celkovou hygienu, češe se, provádí ústní hygienu, holí se.
 • Výkon fyziologické potřeby
  Osoba je schopna zvládat tuto potřebu, jestliže včas používá WC, zaujme vhodnou polohu, vyprázdní se, provede očistu, používá hygienické pomůcky.
 • Péče o zdraví
  Tuto základní životní potřebu osoba zvládá, pokud je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovené preventivní, léčebné a léčebně rehabilitační a ošetřovatelské postupy a opatření a používat k tomu potřebné léky nebo pomůcky, rozpoznat zdravotní problém a v případě potřeby vyhledat nebo přivolat pomoc.
 • Osobní aktivity
  Osoba je schopna navazovat kontakty a vztahy s jinými osobami, plánovat a uspořádat osobní aktivity, styk se společenským prostředím, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí, například vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.
 • Péče o domácnost
  Tato životní potřeba se posuzuje pouze u osob nad 18 let. Osoba je schopna pečovat o domácnost, pokud zvládá nakládát s vlastními penězi v rámci osobních příjmů a příjmů domácnosti, manipuluje s předměty denní potřeby, obstará si běžný nákup, ovládá běžné domácí spotřebiče, uvaří si jednoduchá teplá jídla a nápoje, vykonává běžné domácí práce, nakládá s prádlem, myje nádobí, obsluhuje topení, udržuje pořádek.

Na základně nezvládnutých životních potřeb ze seznamu výše uvedených se rozeznávají čtyři stupně závislosti:

Stupeň závislosti Osoby do 18 let Osoby nad 18 let
I. lehká závislost 3 potřeby 3-4 potřeby
II. středně těžká závislost 4-5 potřeb 5-6 potřeb
III. těžká závislost 6-7 potřeb 7-8 potřeb
IV. úplná závislost 8-9 potřeb 9-10 potřeb

5Vyplácení příspěvku na péči

Příspěvek na péči vyplácí krajská pobočka Úřadu práce vždy v kalendářním měsíci, za který náleží. V žádosti si můžete vybrat, zda chcete příspěvek zasílat na bankovní účet, nebo formou poštovního poukazu.

6Nejčastější dotazy v souvislosti s příspěvkem na péči

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení příspěvku na péči
  Úřad práce má na vydání rozhodnutí 60 dní, navíc se přičítá 45 dní pro OSSZ kvůli zjištění zdravotního stavu žadatele.
 • Na co lze příspěvek na péči využít?
  Příspěvek je určen na úhradu nákladů sociálních služeb nebo sociální péče. Musí být využit vůči osobě vyžadující péči. Lze si tak zaplatit pečovatelskou službu, která se bude o osobu starat, péči může obstarávat osoba blízká. Z příspěvku nelze hradit pohonné hmoty, zdravotní pomůcky apod.
 • Kontroluje se využívání příspěvku a péči?
  Kdo rozhodl o přiznání příspěvku, může kontrolovat jeho využívání. Příjemce dávky musí být schopen prokázat až jeden rok zpětně, že finanční prostředky na péči byly použity v souladu se zákonem o sociálních službách.
 • Je třeba hlásit změny ve zdravotním stavu?
  Ano. Do 8 dnů je třeba Úřadu práce ohlásit změny ve skutečnostech rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši, nebo výplatu.
  Pokud se zhorší zdravotní stav osoby, která příspěvek na péči pobírá, lze na Úřadu práce podat návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči.
  Úřad poté provede další šetření a výsledek předá OSSZ k vypracování nového posudku.
 • Bude mi odebrán příspěvek na péči, pokud pracuji?
  Ne, vyplácení příspěvku na péči není vázáno na ekonomickou aktivitu osoby se zdravotním postižením.
 • Musím jako osoba pečující o jinou platit zdravotní pojištění?
  Stát platí zdravotní pojištění za osoby pečující o osoby mladší 10 let závislé ve stupni I (lehká závislost) a za osoby starší závislé ve stupních II-IV.
 • Musím jako osoba pečující o jinou platit sociální pojištění?
  U důchodového pojištění platí stejné podmínky jako u zdravotního pojištění s tím rozdílem, že obě osoby spolu navíc musí žít ve společné domácnosti. To neplatí, pokud jde o osobu blízkou.
  Těmi jsou manželé, příbuzní v řadě přímé, děti vlastní, nebo osvojené, a pokud zákon o důchodovém pojištění nestanoví jinak, též dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů, sourozenci, zeť, snacha a manžel rodiče kteréhokoliv z manželů.
  Při posuzování účasti pečující osoby na důchodovém pojištění prostřednictvím náhradních dob pojištění se postupuje podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Dceři bude 18 let a pobírá příspěvek na péči, mám žádat o jeho zvýšení?
  Ne, vyšší příspěvek se vyplácí od následujícího kalendářního měsíce automaticky. Současně krajská pobočka Úřadu práce zahájí řízení za účelem nového stanovení stupně závislosti podle a výše příspěvku.
 • Jedu se synem do lázní, přijdeme o příspěvek na péči?
  Jedete-li do lázní jako pečující osoba o svého syna, o příspěvek nepřijdete. Doporučujeme si nechat potvrdit lázeňským zařízením, že jste během pobytu o syna pečovala. Zároveň je dobré tuto skutečnost nahlásit Úřadu práce.
  Pokud byste do lázní poslala syna samotného, příspěvek se nevyplácí, jestliže je oprávněné osobě po celý kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace. Podmínka celého kalendářního měsíce není splněna, pokud k hospitalizaci došlo první den v kalendářním měsíci, nebo k propuštění z tohoto zařízení došlo poslední den v kalendářním měsíci. Výplata příspěvku se zastaví od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla oprávněná osoba k hospitalizaci přijata.
 • Převzato: https://www.skrblik.cz/rodina/dane-a-statni-podpora/prispevek-na-peci/
 • Stupeň závislosti Osoby do 18 let Osoby od 18 let
  I. lehká závislost 3 300 Kč 880 Kč
  II. středně těžká závislost 6 600 Kč 4 400 Kč
  III. těžká závislost 9 900 Kč 8 800 Kč
  IV. úplná závislost 13 200 Kč 13 200 Kč