Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příspěvek na péči od 1.1.2012

3. 3. 2012

ZMĚNY OD 1/1/2012

 • dochází ke zvýšení příspěvku na péči pro osoby od 1 do 18 let ve II. stupni závislosti z 5 000 Kč na 6 000 Kč
 • děti se zdravotním postižením jsou zajištěny jednotným způsobem, tj. tak, aby po dovršení 1 roku věku byly zabezpečeny vždy jedním dávkovým transferem, a to buď rodičovským příspěvkem nebo příspěvkem na péči
 • rodiče dětí, které mají již posouzený nepříznivý zdravotní stav pro rodičovský příspěvek, se mohou rozhodnout, zda nejprve vyčerpají celkovou částku příspěvku a následně nechají dítě posoudit pro nárok na příspěvek na péči, nebo zda bude od ledna 2012 dítěti náležet příspěvek na péči v příslušné výši dle stupně závislosti (v I. - IV. stupni)
 • posouzené děti starší 3 let přejdou do příspěvku na péči automaticky
 • zavedení institutu tzv. ASISTENTA SOCIÁLNÍ PÉČE
 • NOVĚ si příjemci příspěvku na péči (rodič nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřené dítě) mohou žádat o jeho zvýšení, a to až o 2 000 Kč za předpokladu, že jejich příjmy a příjmy osob s nimi společně posuzovaných nedosahují částky dvojnásobku životního minima rodiny
Výše příspěvku na péči

VĚK STUPEŇ ZÁVISLOSTI
(v Kč/měsíc)
I.

lehká
II.

středně těžká
III.

těžká
IV.

úplná
do 18 3 000 6 000 9 000 12 000
nad 18 800 4 000 8 000 12 000

Stupně závislosti

U osob do 18 let věku

 • I stupeň – lehká závislost – potřeba každodenní mimořádné péče z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při třech základních životních potřebách
 • II. stupeň – středně těžká závislost - potřeba každodenní mimořádné péče z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu přičtyřech nebo pěti základních životních potřebách
 • III. stupeň – těžká závislost - potřeba každodenní mimořádné péče z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při šesti nebo sedmi základních životních potřebách
 • IV. stupeň – úplná závislost - potřeba každodenní mimořádné péče z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při osmi až desíti základních životních potřebách

U osob starších 18 let věku

 • I. stupeň – lehká závislost - každodenní pomoc nebo dohled z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při třech nebo čtyřech základních životních potřebách
 • II. stupeň – středně těžká závislost - každodenní pomoc nebo dohled z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při pěti nebo šesti základních životních potřebách
 • III. stupeň – těžká závislost - každodenní pomoc nebo dohled z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při sedmi nebo osmi základních životních potřebách
 • IV. stupeň – úplná závislost - každodenní pomoci nebo dohled z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při devíti nebo deseti základních životních potřebách
ASISTENT SOCIÁLNÍ PÉČE

Povinnosti

 • podle zákona o sociálních službách platí, že ASISTENTEM SOCIÁLNÍ PÉČE může být pouze fyzická osoba, která je starší 18 let věku a je zdravotně způsobilá (zdravotní způsobilost se posuzuje podle § 29 odst. 1 písm. e) zákona o sociálních sužbách)
 • jedná se o jinou než blízkou osobu (např. soused), která není registrovaným poskytovatelem sociálních služeb
 • asistent sociální péče je povinen s osobou, které poskytuje pomoc, uzavřít formální písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci
 • náležitosti smlouvy:
  • označení smluvních stran
  • rozsah pomoci
  • místo a čas poskytování pomoci
  • výše úhrady za pomoc
 • úhradu za poskytnutou pomoc hradí asistentu sociální péče zdravotně znevýhodněná osoba ze svého příspěvku na péči a zároveň je povinna uvést tuto skutečnost také do formuláře – Oznámení o poskytovateli pomoci

Výhody

 • v případě, že asistent pečuje o jinou osobu než osobu blízkou, je z úhrnu jeho příjmů plynoucích z péče o poživatele příspěvku osvobozen od daně z příjmů příjem do 12 000 Kč (příjmy přesahující tuto částku podléhají dani z příjmů – podle znění ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů)
 • možnost zajištění péče o zdravotně znevýhodněnou osobu v místě, kde není žádný registrovaný poskytovatel, který by tak mohl péči zajistit anebo není žádná jiná možnost individuální péče (např. pro nezájem ze strany rodiny nebo tyto osoby žádnou rodinu nemají)
 • pokud asistent sociální péče odvádí řádnou péči, není omezen v počtu osob, o které může pečovat
 • výkon asistenta sociální péče není podmíněný žádnou registrací poskytovatele sociální služby, ani k této činnosti nemusí mít živnostenský list, pouze odvání daň z příjmu v případě, že jeho měsíční příjem je vyšší než 12 000 Kč
ZPŮSOB POSUZOVÁNÍ OD 1/1/2012

ZMĚNY OD 1/1/2012

 • dochází k výraznému zjednodušení a větší efektivitě při stanovení stupně závislosti pro účely přiznání příspěvku na péči podle mezinárodního modelu hodnocení zdravotního stavu (tzv. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disabilit a zdraví)
 • posudkoví lékaři popisují jen 10 ucelených a věcně souvisejících oblastí každodenního života člověka, jak dokáže zvládnout základní životní potřeby, a to namísto dnešních 36 úkonů ve 129 činnostech
 • zdravotní stav se posuzuje v těchto 10 základních životních potřeb:
  • mobilita
  • orientace
  • komunikace
  • stravování
  • oblékání a obouvání
  • tělesná hygiena
  • výkon fyziologické potřeby
  • péče o zdraví
  • osobní aktivity
  • péče o domácnost
 • nový způsob posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu zajišťuje objektivnější a spravedlivější posuzování zdravotního stavu osoby a zároveň tak vylučuje činnosti posuzované duplicitně, dále snižuje administrativní zátěž posuzovaných osob a v neposlední řadě také zajišťuje kontinuitu posuzování stupně závislosti i kontinuitu dávkového řešení
 • nový systém také zabezpečuje potřeby dětí se zdravotním postižením jedním příspěvkem na péči
 • dosavadní model čtyř stupňů závislosti zůstal zachován, pouze se stanovily nové podmínky pro zařazení osoby s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem do jednotlivých stupňů závislosti, přičemž platí, že s počtem stupňů klesá samostatnost klienta a stoupá jeho závislost na systému
 • nový způsob posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a stupně závislosti přináší možnost víceúčelového využití posudku i pro účely poskytování příspěvku na mobilitu, pokud bude uznána závislost v oblasti mobility a orientace
Posuzování zdravotního stavu v praxi
 • sociální pracovníci Úřadu práce ČR provádějí sociální šetření v přirozeném prostředí žadatele o příspěvek
 • sociální pracovník zkoumá do jaké míry je žadatel o příspěvek soběstačný a schopný samostatného života
 • zdravotní stav žadatele o příspěvek posuzuje Lékařská posudková služba (LPS) na základě žádosti kontaktního pracoviště ÚP ČR
 • při posuzování se bere v úvahu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav žadatele a jeho funkční dopad na schopnost zvládat základní životní potřeby
 • na základě nálezů praktického i odborných lékařů, výsledku sociálního šetření, případně funkčního vyšetření, lékař LPS příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) podklady vyhodnotí a vypracuje zdravotní posudek o stupni závislosti
JAK ZAŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK

Kdo o příspěvku rozhoduje a jaké tiskopisy jsou třeba?

 • o příspěvku rozhodují kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR
  (http://portal.mpsv.cz/upcr/kp)
 • žadatel o příspěvek musí vyplnit potřebné formuláře – Žádost o přiznání příspěvku na péči a formulář – Oznámení o poskytovateli pomoci
  (http://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome)
 • kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR vydávají rozhodnutí na základě vypracovaného zdravotního posudku Lékařskou posudkovou službou ČSSZ (LPS ČSSZ), podkladem pro vypracování zdravotního posudku jsou aktuální lékařské zprávy a písemný záznam ze sociálního šetření
 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA